Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 120

17/05/2024


1. Tổ chức bán đấu giá: Công ty bán đấu giá Hợp danh Phát Triển
Địa chỉ: Số 17, khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2. Tên tài sản bán đấu giá:
+ Tài sản thứ 01: Quyền sử dụng đất diện tích 300m2, tại thửa đất số 169, tờ bản đồ số 76 tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 845159, số vào sổ cấp GCN: CS00624 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 13/02/2017, cập nhật biến động ngày 21/12/2018. 
+ Tài sản thứ 02: Quyền sử dụng đất diện tích 300m2, tại thửa đất số 170, tờ bản đồ số 7 tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 845160, số vào sổ cấp GCN: CS03038 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 13/02/2017, cập nhật biến động ngày 21/12/2018.
+ Tài sản thứ 03: Quyền sử dụng đất, diện tích 604,6m2, tại thửa đất số 171, tờ bản đồ số 76 tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 845161, số vào sổ cấp GCN: CS02929 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 13/02/2017, cập nhật biến động ngày 21/12/2018. 
+ Tài sản thứ 04: Quyền sử dụng đất diện tích 810m2, tại thửa đất số 172, tờ bản đồ số 76 tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 845155, số vào sổ cấp GCN CS04008 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 13/02/2017, cập nhật biển động ngày 21/12/2018. 
+ Tài sản thứ 05: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất diện tích 4.658,5m2, tại thửa đất số 173, tờ bản đồ số 76 tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 845156, số vào sổ cấp GCN: CS04006 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 13/02/2017, cập nhật biến động ngày 21/12/2018.
 Tên công trình xây dựng gắn liền với đất: Văn phòng làm việc(N.2.3-5426) có diện tích xây dựng là 210m2; Nền được xây dựng trên mặt cát san lắp, sản lát gạch gceramic, khung BTCT, vách trong + ngoài sơn nước chống thấm, mái lợp tole, trần thạch cao, có hệ thống điện + nước + nhà vệ sinh hoàn chỉnh. 
+ Tài sản thứ 06: Quyền sử dụng đất, diện tích 194,8m2, tại thửa đất số 129, tờ bản đồ số 76 tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 845153, số vào sổ cấp GCN: CS04003 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 13/02/2017, cập nhật biến động ngày 21/12/2018. 
+ Tài sản thứ 07: Quyền sử dụng đất diện tích 177,7m2 , tại thửa đất số 132, từ bản đồ số 76 tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác, gắn liền với đất số CH 845157, số vào sổ cấp GCN: CS01396 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 13/02/2017, cập nhật biển động ngày 21/12/2018. 
+ Tài sản thứ 08: Quyền sử dụng đất diện tích 322,8m2, tại thửa đất số 133, tờ bản đồ số 76 tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất số CH 845158, số vào sổ cấp GCN: CS01397 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 13/02/2017, cập nhật biến động ngày 21/12/2018. 
+ Tài sản thứ 09: Quyền sử dụng đất diện tích 673,8m2, tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 76 tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 845152, số vào sổ cấp GCN: CS00073 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 13/02/2017, cập nhật biến động ngày 21/12/2018. 
+ Tài sản thứ 10: Quyền sử dụng đất diện tích 623,4m2, tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 76 tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 845154, số vào sổ cấp GCN: CS00044 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 13/02/2017, cập nhật biển động ngày 21/12/2018. 
+ Tài sản thứ 11: Tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích 2269,4m2 số CE 305702, số vào sổ cấp GCN: CH04657 do Uỷ ban nhân dân huyện Thoại Sơn cấp ngày 15/06/2017 cho ông Nguyễn Văn Việt chuyển nhượng cho ông Nguyễn Ngọc Chiến theo hồ sơ số 30685.002212.CN.VP xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thoại Sơn ngày 21/12/2018 chuyển nhượng cho ông Phạm Trung Đại theo hồ sơ số 30685.005021.CN.VP xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thoại Sơn.
Tên công trình xây dựng gắn liền với đất: Nhà kho có diện tích xây dựng là 2269,4 m2; Xây dựng trên nền cát san lắp, khung BTCT, nền BTCT, tường xây gạch D.100, vách sơn nước trong ngoài, trần tấm nhựa, mái lợp tole, có hệ thống điện. 
+ Tài sản thứ 12: Tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích 105,4m2, số CE 305703, số vào sổ cấp GCN: CH04658 do Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn cấp ngày 15/06/2017 cho ông Nguyễn Văn Việt ngày 06/07/2017 chuyển nhượng cho ông Nguyễn Ngọc Chiến theo hồ sơ số 30685.002212.CN.VP xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thoại Sơn ngày 21/12/2018  chuyển nhượng cho ông Phạm Trung Đại theo hồ sơ số 30685.005021.CN.VP xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thoại Sơn.
Tên công trình xây dựng gắn liền với đất: Nhà máy (CT3-2887) có diện tích xây dựng là 105,4m2; Nền được xây dựng trên cát san lắp, toàn bộ được lắp dựng bằng khung thép hình, có hệ thống điện + nước + nhà vệ sinh hoàn chỉnh, mái lợp tole, sàn BTCT, vách xây gạch ≤ 2m phần còn lại lợp tole. 
+ Tài sản thứ 13: Tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích 342,9m2, số CE 305704, số vào sổ cấp GCN: CH04659 do Uỷ ban nhân dân huyện Thoại Sơn cấp ngày 15/06/2017 cấp cho ông Nguyễn Văn Việt ngày 06/07/2017 chuyển nhượng cho ông Nguyễn Ngọc Chiến theo hồ sơ số 30685.002212.CN.VP xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thoại Sơn ngày 21/12/2018 chuyển nhượng cho ông Phạm Trung Đại theo hồ sơ số 30685.005021.CN.VP xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thoại Sơn.
Tên công trình xây dựng gắn liền với đất: Nhà nghỉ nhân viên + Nhà ăn + Bếp có diện tích xây dựng là 342,9m2; Nền được xây dựng trên nền cát san lắp, sàn lát gạch gceramic, khung BTCT, vách xây gạch D.100 trong + ngoài sơn nước chống thấm, mái lợp tole, trần thạch cao, có hệ thống điện + nước + nhà vệ sinh hoàn chỉnh. 
+ Tài sản thứ 14: Tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích 1470,9m2, số CE 305705, số vào sổ cấp GCN: CH04660 do Uỷ ban nhân dân huyện Thoại Sơn cấp ngày 15/06/2017 cấp cho ông Nguyễn Văn Việt ngày 06/07/2017 chuyển nhượng cho ông Nguyễn Ngọc Chiến theo hồ sơ số 30685.002212.CN.VP ngày 21/12/2018 chuyển nhượng cho ông Phạm Trung Đại theo hồ sơ số 30685.005021.CN.VP xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thoại Sơn.
Tên công trình xây dựng gắn liền với đất: Nhà máy (CT3-2887) có diện tích xây dựng là 1470,9m2; Nền được xây dựng trên cát san lắp, toàn bộ được lắp dựng bằng khung thép hình, có hệ thống điện + nước + nhà vệ sinh hoàn chỉnh, mái lợp tole, sàn BTCT, vách xây gạch ≤ 2m phần còn lại lợp tole.
* Các tài sản khác gắn liền với đất gồm:+ Phòng bảo vệ có diện tích 4,4m2; Hàng rào có diện tích 250m2. 

3. Thời gian địa điểm xem xét tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ ngày 20/05/2024 đến ngày 21/05/2024 tại Công ty đấu giá và nơi có tài sản tọa lạc.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 17 giờ 00 ngày 22/05/2024 tại trụ sở Công ty bán đấu giá Hợp danh Phát Triển.

5. Giá khởi điểm: Tổng tất cả các quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất là 66.871.170.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ, tám trăm bảy mươi mốt triệu, một trăm bảy mươi ngàn đồng).

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Tiền mua hồ sơ đấu giá là 500.000 đồng /01 hồ sơ. Tiền đặt trước là 20% GKĐ, nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác)

7.  Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức mua phải nộp hồ sơ tại Công ty bán đấu giá Hợp danh Phát Triển từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 ngày 22/05/2024.
Điều kiện theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có lien quan.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 00, ngày 24 tháng 5 năm 2024. Tại trụ sở Công ty bán đấu giá hợp danh Phát Triển

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty bán đấu giá Hợp danh Phát Triển, địa chỉ: Số 17, khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0933.439.449./.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi