Agribank Chi nhánh Huyện Bắc Hà, Lào Cai thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 295

22/09/2023

1. Tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Ly Sin Vần đảm bảo cho khoản vay của Ông Ly Sin Vần tại Agribank CN Bắc Hà Lào Cai, cụ thể:
1.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153878, số vào sổ cấp GCN: CH00073 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022,
* Quyền sử dụng đất               
- Thửa đất số:  83 ;                         - Tờ bản đồ số: 72
- Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Tráng A Pao).
- Diện tích: 100,0 m2  (Bằng chữ: một trăm mét vuông ).
- Hình thức sử dụng:  riêng:  100,0  m2; chung: không m2
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị,         - Thời hạn sử dụng:  Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
* Tài sản gắn liền với đất: Không
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng)
Giá khởi điểm trên là cơ sở để tính thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản
1.2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153879, số vào sổ cấp GCN: CH00074 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022,
* Quyền sử dụng đất               
- Thửa đất số:  84 ;                         - Tờ bản đồ số: 72
- Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Tráng A Pao).
- Diện tích: 100,0 m2  (Bằng chữ: một trăm mét vuông ).
- Hình thức sử dụng:  riêng:  100,0  m2; chung: không m2
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị,         - Thời hạn sử dụng:  Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
* Tài sản gắn liền với đất: Không
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng)
Giá khởi điểm trên là cơ sở để tính thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản
1.3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153880, số vào sổ cấp GCN: CH00075 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022,
* Quyền sử dụng đất               
- Thửa đất số:  85 ;                         - Tờ bản đồ số: 72
- Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Tráng A Pao).
- Diện tích: 100,0 m2  (Bằng chữ: một trăm mét vuông ).
- Hình thức sử dụng:  riêng:  100,0  m2; chung: không m2
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị,         - Thời hạn sử dụng:  Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
* Tài sản gắn liền với đất: Không
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng)
Giá khởi điểm trên là cơ sở để tính thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản

2. Tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Lùng Quán Chấn đảm bảo cho khoản vay của Bà Lùng Quán Chấn tại Agribank CN Bắc Hà Lào Cai, cụ thể:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153898, số vào sổ cấp GCN: CH00103 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 16/01/2003,
* Quyền sử dụng đất               
- Thửa đất số:  156 ;                         - Tờ bản đồ số: 75
- Địa chỉ:  TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường D4- khu 16 ha).
- Diện tích: 200,0 m2  (Bằng chữ: Hai trăm mét vuông ).
- Hình thức sử dụng:  riêng:  200,0  m2; chung: không m2
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị,         - Thời hạn sử dụng:  Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
* Tài sản gắn liền với đất: Không
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 2.112.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm mười hai triệu đồng)
Giá khởi điểm trên là cơ sở để tính thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản

3. Tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Lù Sào Sủy đảm bảo cho khoản vay của bà Lù Sào Sủy tại Agribank CN Bắc Hà Lào Cai, cụ thể:
3.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153890, số vào sổ cấp GCN: CH00094 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 05/01/2003,
* Quyền sử dụng đất               
- Thửa đất số:  91 ;                         - Tờ bản đồ số: 72
- Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Tráng A Pao).
- Diện tích: 100,0 m2  (Bằng chữ: một trăm mét vuông ).
- Hình thức sử dụng:  riêng:  100,0  m2; chung: không m2
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị,         - Thời hạn sử dụng:  Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
* Tài sản gắn liền với đất: Không
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng)
Giá khởi điểm trên là cơ sở để tính thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản
3.2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153889, số vào sổ cấp GCN: CH00093 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 05/01/2003,
* Quyền sử dụng đất               
- Thửa đất số:  90 ;                         - Tờ bản đồ số: 72
- Địa chỉ: : TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Tráng A Pao).
- Diện tích: 100,0 m2  (Bằng chữ: một trăm mét vuông ).
- Hình thức sử dụng:  riêng:  100,0  m2; chung: không m2
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị,         - Thời hạn sử dụng:  Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
* Tài sản gắn liền với đất: Không
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng)
Giá khởi điểm trên là cơ sở để tính thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản
3.3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153888, số vào sổ cấp GCN: CH00095 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 05/01/2003,
* Quyền sử dụng đất               
- Thửa đất số:  89 ;                         - Tờ bản đồ số: 72
- Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Tráng A Pao).
- Diện tích: 100,0 m2  (Bằng chữ: một trăm mét vuông ).
- Hình thức sử dụng:  riêng:  100,0  m2; chung: không m2
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị,         - Thời hạn sử dụng:  Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
* Tài sản gắn liền với đất: Không
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng)
Giá khởi điểm trên là cơ sở để tính thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản
3.4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153887, số vào sổ cấp GCN: CH00088 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 04/01/2003,
* Quyền sử dụng đất               
- Thửa đất số:  48 ;                         - Tờ bản đồ số: 72
- Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Tráng A Pao).
- Diện tích: 111.4m2  (Bằng chữ: Một  trăm mười một phảy bốn mét vuông ).
- Hình thức sử dụng:  riêng:  111.4  m2; chung: không m2
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị,         - Thời hạn sử dụng:  Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
* Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp IV
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 935.760.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm sáu mươi triệu đồng)
Giá khởi điểm trên là cơ sở để tính thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản

4. Tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Giàng Diu Lềnh đảm bảo cho khoản vay của Ông Giàng Diu Lềnh tại Agribank CN Bắc Hà, Lào Cai, cụ thể:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CP070023, số vào sổ cấp GCN: CH01259 do UBND Huyện Bắc Hà cấp ngày 20/01/2020,
* Quyền sử dụng đất               
- Thửa đất số:  291 ;                         - Tờ bản đồ số: 31
- Địa chỉ: Thôn Na Lang, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (Đường ĐT153).
- Diện tích: 367.3 m2  (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi bảy phẩy ba mét vuông ).
- Hình thức sử dụng:  riêng:  367.3  m2; chung: không m2
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại nông thôn,         - Thời hạn sử dụng:  Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
* Tài sản gắn liền với đất: Không
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 6.066.510.450 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm mười nghìn, bốn trăm năm mươi đồng)
Giá khởi điểm trên là cơ sở để tính thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản

5. Tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Din Dì Séng đảm bảo cho khoản vay của Bà Din Dì Séng tại Agribank CN Bắc Hà Lào Cai, cụ thể:
 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD072011, số vào sổ cấp GCN: CS 00365 do UBND Huyện Bắc Hà cấp ngày 28/07/2021,
* Quyền sử dụng đất               
- Thửa đất số:  174;                         - Tờ bản đồ số: 42
- Địa chỉ: Đường trục chính trái, TDP Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 
- Diện tích: 206.9 m2  (Bằng chữ: Hai trăm linh chin phẩy sáu mét vuông ).
- Hình thức sử dụng:  riêng:  209.6  m2; chung: không m2
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị,         - Thời hạn sử dụng:  Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
* Tài sản gắn liền với đất: Không
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 2.476.593.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm bảy mươi sáu triệu, năm trăm chin mươi ba nghìn đồng)
Giá khởi điểm trên là cơ sở để tính thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản

6. Tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Giàng Seo Sử đảm bảo cho khoản vay của Ông Giàng Seo Sử tại Agribank CN Bắc Hà Lào Cai, cụ thể:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DG866878, số vào sổ cấp GCN: CS 00107 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 01/02/2023.
* Quyền sử dụng đất               
- Thửa đất số:  179;                         - Tờ bản đồ số: 75
- Địa chỉ:  TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 
- Diện tích: 250 m2  (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông ).
- Hình thức sử dụng:  riêng:  250  m2; chung: không m2
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị,         - Thời hạn sử dụng:  Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
* Tài sản gắn liền với đất: Không
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 2.640.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng)
Giá khởi điểm trên là cơ sở để tính thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản

7. Tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Tráng Sảo Dín đảm bảo cho khoản vay của Bà Tráng Sảo Dín tại Agribank CN Bắc Hà Lào Cai, cụ thể:
7.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153808, số vào sổ cấp GCN: CH 00005 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 09/03/2022.
* Quyền sử dụng đất               
- Thửa đất số:  118;                         - Tờ bản đồ số: 53
- Địa chỉ:  TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 
- Diện tích: 250 m2  (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông ).
- Hình thức sử dụng:  riêng:  250  m2; chung: không m2
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị,         
- Thời hạn sử dụng:  Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 150,0m2, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 100,0m2
* Tài sản gắn liền với đất: Không
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 2.640.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)
Giá khởi điểm trên là cơ sở để tính thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản
7.2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153893, số vào sổ cấp GCN: CH 00099 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 10/01/2023.
* Quyền sử dụng đất               
- Thửa đất số:  89;                         - Tờ bản đồ số: 75
- Địa chỉ:  TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 
- Diện tích: 250 m2  (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông ).
- Hình thức sử dụng:  riêng:  250  m2; chung: không m2
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị,         
- Thời hạn sử dụng:  Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 150,0m2, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 100,0m2
* Tài sản gắn liền với đất: Không
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 2.640.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)
Giá khởi điểm trên là cơ sở để tính thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản
  

III. Tiêu chí lựa chọn
Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Phụ lục I – Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 và các tiêu chí do Agribank CN tỉnh Lào Cai quy định, cụ thể như sau:
- Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá.     
- Nhóm tiêu chí về phương án tổ chức đấu giá khả thi, hiệu quả, đảm bảo lợi ích cao nhất cho tổ chức có tài sản đấu giá.
- Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong công việc đấu giá tài sản.
- Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
- Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định: Đã từng cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản tương tự cho Agribank CN tỉnh Lào Cai, có trụ sở công ty trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
(Từng tiêu chí cụ thể theo bảng tiêu chí đánh giá chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản tại Phụ lục I – ban hành kèm thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp).       

IV. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Kế hoạch kinh doanh, Agribank CN huyện Bắc Hà Lào Cai. Đường Ngọc Uyển – TT. Bắc Hà - Huyện Bắc Hà – Tỉnh Lào Cai

Thông tin liên hệ: 02143.880.775/ 0962993566 (Ông Lê Trường Thắng); 
Email: thangletruong90@agribank.com.vn  
Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16h00 ngày 25/9/2023. Nhận hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
* Lưu ý:
Agribank CN huyện Bắc Hà Lào Cai sẽ thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Agribank CN huyện Bắc Hà Lào Cai không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi