Agribank Chi nhánh Cầu Giấy thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 350

19/02/2024

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản:
Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phúc, địa chỉ: Tầng 3, căn 58/LK01, khu dân cư Hà Khánh, tổ 19, khu 3, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Tài sản đấu giá:

STT

Loại tài sản

Ghi chú

Tài sản thứ nhất

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 33 Lô BT-A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, diện tích 275 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 245996, số vào sổ cấp GCN: CH 32869 do ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 22/7/2019, thuộc quyền sở hữu của ông Nghiêm Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Hiền Trang, cụ thể như sau:

- Địa chỉ: Ô số 33 lô BT- A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Diện tích: 275 m2 (Hai trăm bảy mươi lăm mét vuông);

- Hình thức sử dụng: riêng 275 m2; chung: 0 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 

Tài sản thứ hai

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 37 Lô BT-A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, diện tích 240 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 245995, số vào sổ cấp GCN: CH 32867 do ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 22/7/2019, thuộc quyền sở hữu của ông Nghiêm Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Hiền Trang, cụ thể như sau:

- Địa chỉ: ô số 37 lô BT- A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Diện tích: 240 m2 (Hai trăm bốn mươi mét vuông);

- Hình thức sử dụng: riêng 240 m2; chung: 0 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 

Tài sản thứ ba

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 38 Lô BT-A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, diện tích 272 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 245994, số vào sổ cấp GCN: CH 32866 do ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 22/7/2019, thuộc quyền sở hữu của ông Nghiêm Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Hiền Trang, cụ thể như sau:

- Địa chỉ: Ô số 38 lô BT- A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,

- Diện tích: 272 m2 (Hai trăm bảy mươi hai mét vuông);

- Hình thức sử dụng: riêng 275 m2; chung: 0 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 

Tài sản thứ tư

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 39 Lô BT-A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, diện tích 304 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 313282, số vào sổ cấp GCN: CH 34324 do ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 06/9/2019, thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Sáng và bà Nguyễn Thị Hương, cụ thể như sau:

- Địa chỉ: Ô số 39 lô BT- A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,

- Diện tích: 304 m2 (Ba trăm linh bốn mét vuông);

- Hình thức sử dụng: riêng 304 m2; chung: 0 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 

Tài sản thứ năm

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 40 Lô BT-A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, diện tích 424 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 313281, số vào sổ cấp GCN: CH 34323 do ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 06/9/2019, thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Sáng và bà Nguyễn Thị Hương, cụ thể như sau:

- Địa chỉ: Ồ số 40 lô BT- A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,

- Diện tích: 424 m2 (Bốn trăm hai mươi bốn mét vuông);

- Hình thức sử dụng: riêng 424 m2; chung: 0 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguôn gôc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 


(Hiện trạng tài sản theo Biên bản về việc người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tự nguyện giao tài sản để thi hành án lập ngày 14/12/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và Chứng thư thầm định giá số 23/12-2023/VIV-CTTĐ ngày 17/01/2024 của Chỉ nhánh Công ty cổ phần định giá và Đầu tư Việt tại Quảng Ninh).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản: Ngày 28/02/2024 và ngày 29/02/2024 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
- Địa điểm xem tài sản: Khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

4. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian cho tham khảo, bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/02/2024 đến ngày 05/3/2024 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
+ Buổi sáng: Từ 07h00 phút đến 11h30 phút;
+ Buổi chiều: Từ 13h00 phút đến 16h30 phút.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, bước giá, tiền đặt trước :

STT

Loại tài sản

Giá khởi điểm

Bước giá

(Bước giá là phần chênh lệch tối thiểu giữa giá trả lần sau cao hơn giá trả lần liền kề trước đó)

Tiền đặt trước

Tài sản thứ nhất

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 33 Lô BT-A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, diện tích 275 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 245996, số vào sổ cấp GCN: CH 32869 do ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 22/7/2019, thuộc quyền sở hữu của ông Nghiêm Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Hiền Trang, cụ thể như sau:

- Địa chỉ: Ô số 33 lô BT- A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Diện tích: 275 m2 (Hai trăm bảy mươi lăm mét vuông);

- Hình thức sử dụng: riêng 275 m2; chung: 0 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

2.887.500.000

10.000.000

560.000.000

Tài sản thứ hai

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 37 Lô BT-A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, diện tích 240 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 245995, số vào sổ cấp GCN: CH 32867 do ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 22/7/2019, thuộc quyền sở hữu của ông Nghiêm Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Hiền Trang, cụ thể như sau:

- Địa chỉ: ô số 37 lô BT- A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Diện tích: 240 m2 (Hai trăm bốn mươi mét vuông);

- Hình thức sử dụng: riêng 240 m2; chung: 0 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

2.520.000.000

10.000.000

500.000.000

Tài sản thứ ba

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 38 Lô BT-A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, diện tích 272 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 245994, số vào sổ cấp GCN: CH 32866 do ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 22/7/2019, thuộc quyền sở hữu của ông Nghiêm Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Hiền Trang, cụ thể như sau:

- Địa chỉ: Ô số 38 lô BT- A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,

- Diện tích: 272 m2 (Hai trăm bảy mươi hai mét vuông);

- Hình thức sử dụng: riêng 275 m2; chung: 0 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

2.856.000.000

10.000.000

560.000.000

Tài sản thứ tư

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 39 Lô BT-A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, diện tích 304 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 313282, số vào sổ cấp GCN: CH 34324 do ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 06/9/2019, thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Sáng và bà Nguyễn Thị Hương, cụ thể như sau:

- Địa chỉ: Ô số 39 lô BT- A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,

- Diện tích: 304 m2 (Ba trăm linh bốn mét vuông);

- Hình thức sử dụng: riêng 304 m2; chung: 0 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

3.192.000.000

10.000.000

600.000.000

Tài sản thứ năm

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 40 Lô BT-A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, diện tích 424 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 313281, số vào sổ cấp GCN: CH 34323 do ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 06/9/2019, thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Sáng và bà Nguyễn Thị Hương, cụ thể như sau:

- Địa chỉ: Ồ số 40 lô BT- A4 QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,

- Diện tích: 424 m2 (Bốn trăm hai mươi bốn mét vuông);

- Hình thức sử dụng: riêng 424 m2; chung: 0 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguôn gôc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

4.876.000.000

10.000.000

950.000.000

* Lưu ý: Cuộc đấu giá sẽ được thực hiện bán riêng lẻ từng lô tài sản.
Giá trên chưa bao gồm nghĩa vụ nộp các loại thuế, lệ phí để người mua được tài sản bán đấu giá đăng ký quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (Người mua có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các loại thuế, lệ phí liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền và phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản).

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:
- Tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ/01 tài sản (Năm trăm nghìn đồng Việt Nam).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phúc:
+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp Danh Bảo Phúc 
+ Số tài khoản: 44010001719999
+ Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ninh, phòng Giao dịch Hồng Hà;
Nội dung nộp tiền: (Tên người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số .... lô BT- A4 QH chi tiết tỷ ỉệ 1/500 Khu biệt thự đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 05/3/2024, ngày 06/3/2024 và ngày 07/3/2024 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). (Công ty chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Công ty, hạn cuối đến 16h30 phút ngày 07/3/2024).
Theo quy định Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Theo quy định tại khoản 2, Điều 101 Luật thi hành án dân sự năm 2008: (được sửa đổi, bổ sung năm 2014). Tổ chức, cá nhân đăng ký tham giá đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
* Đối tượng tham gia đấu giá:
- Các tổ chức, cá nhân, Hộ gia đình có nhu cầu, có khả năng tài chính;
* Những đối tượng không được tham gia đấu giá: (Theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản).
a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.
c) Người được chủ sở hữu ủy quyền xử lý tài sản; người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c nêu trên;
e) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.
* Điều kiện tham gia đấu giá:
- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;
+ Có Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
+ Có giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Nếu là tổ chức, doanh nghiệp);
+ Phải chấp nhận giá khởi điểm;
+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phúc ban hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.
+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.
- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá (có văn bản uỷ quyền hợp pháp).

8. Thời gian, địa điểm tổ chửc cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 08/3/2024.
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phúc, địa chỉ: Tầng 3, căn 58/LK01, khu dân cư Hà Khánh, tổ 19, khu 3, phường Hà Khánh, thành phô Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phúc, địa chỉ: Tầng 3, căn 58/LK01, khu dân cư Hà Khánh, tổ 19, khu 3, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0963.946.758.

10. Thông tin liên hệ:
- Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phúc, địa chỉ: Tầng 3, căn 58/LK01, khu dân cư Hà Khánh, tổ 19, khu 3, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0963.946.758.
- Agribank Chi nhánh Cầu Giấy, địa chỉ: số 99 phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.37910768. Hoặc Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Trưởng phòng KHDN - Điện thoại: 0912.084.966. Ông: Hồ Tuấn Hùng – Cán bộ quản lý khoản vay - Điện thoại: 0985.368.678

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi