Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm số 182

20/02/2024

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
Tên đơn vị: Agribank chi nhánh Quảng Ninh
Địa chỉ: số 72 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ
Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
- Tài sản bảo đảm được xử lý là: Sà lan 01 - số đăng ký QN-8515 và Sà lan 02 - số đăng ký QN-8516
+ Đặc điểm kỹ thuật:
Cấp phương tiện: VR-SI/ VR-SII Công dụng: Chở hàng khô.
Năm và noi đóng: 2016 - Hoán cải 2019 - Hải Dương.
Chiều dài thiết kế: 55,00 (m)
Chiều rộng thiết kế: 16,10 (m)
Chiều cao mạn: 3,60 (m)
Mạn khô: 0,51 (m)

- Trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở, sức kéo, đẩy: 2.052 T.
+ Số lượng: 02 chiếc;
- Tính pháp lý của TSĐB:
+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 12011/ĐK do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 06/06/2019 (Sà lan 01- số đăng ký QN-8515)J
+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 12012/ĐK do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 06/06/2019 (Sà lan 02 - số đăng ký QN-8516)

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 10.007.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ không trăm linh bảy triệu đồng chẵn).
- Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của Pháp luật.
- Người tham gia đấu giá có cam kết bằng văn bản về việc đã được giái thích và hiểu rõ về tình trạng pháp lý, thực trạng, chất lượng ... của tài sản và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục về chuyển nhượng quyền sở hữu.
- Trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan tới thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản tại cơ quan có thẩm quyền, người mua tài sản tự giái quyết các vấn đề phát sinh và cam kết không khiếu kiện, khiếu nại với tổ chức đấu giá và người có tài sản đấu giá.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:
Mọi tổ chức đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Agribank chi nhánh Quảng Ninh quy định, cụ thế như sau (Đơn vị nào có điểm cao hơn là đơn vị được lựa chọn, trường hợp có nhiều đơn vị có điểm cao nhất bằng nhau sẽ ưu tiên đơn vị đã có kinh nghiệm hợp tác với Agribank chi nhánh Quảng Ninh):
Trường hợp nếu chỉ có 01 đơn vị tham gia tố chức nộp hồ sơ cung cấp dịch vụ đấu giá thì số điểm chấm phải cao hơn hoặc bằng 60 điểm theo chí, thang chấm điểm.
Bảng tiêu chí chấm điểm như sau:

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23,0

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11,0

ỉ.ỉ

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...)

6,0

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5,0

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8,0

2.1

Có máy ỉn, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4,0

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4,0

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2,0

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hỉnh thức đấu giá trực tuyến

1,0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết mình đầy đủ các nội dung trong phương án)

22,0

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tố chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4,0

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm to chức cuộc đấu giá, buổi công bo giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, so vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4,0

 

TT

NỘI DƯNG

MỨC TÓI ĐA

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, (run giá

4,0

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ pho biến thông tin đấu giá

4,0

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tố chức thực hiện đấu giá

3,0

6

Phương án đấu giá đề xuất các giái pháp giái quyết các tình huống phát sinh trong quả trình tồ chức thực hiện việc đấu giá

3,0

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45,0

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản vởi tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chỉ 1.1,1.2,1.3,1.4 hoặc 1.5

6,0

1.1

Dưới 03 hợp đồng

2,0

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3,0

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4,0

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đẳng

5,0

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6,0

2

Trong năm trưởc liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18,0

2.1

Dưới 20%

10,0

2.2

Từ 20%) đến dưới 40%)

12,0

2.3

Từ 40%) đến dưới 70%)

14,0

2.4

Từ 70%) đến dưới 100%)

16,0

2.5

Từ 100%) trở lên

18,0

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tỉnh từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cắp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trưởc ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điếm một trong các tiêu chí3.1, 3.2 hoặc 3.3

5,0

3.1

Dưới 03 năm

3,0

3.2

Từ 03 nôm đến dưới 05 năm

4,0

3.3

Từ 05 năm trở lên

5,0

TT

NỘI DUNG

MỨC TÓI ĐA

 

4

số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3,0

 

4.1

01 đấu giá viên

1,0

 

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2,0

 

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3,0

 

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại sỏ' Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bản đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chỉ 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4,0

 

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2,0

 

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3,0

 

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4,0

 

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chỉ 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5,0

 

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2,0

 

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đông

3,0

 

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4,0

 

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5,0

 

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3,0

 

7.1

Dưới 03 nhân viên

2,0

 

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3,0

 

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trưởc liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1,0

 

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5,0

 

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3,0

 

2

Giám dưói 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối vói mức thù lao phẩn trăm trên phẩn chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá vói giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4,0

 

3

Giám từ 20°/o trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chỉnh)

5,0

 

V

Có trụ sở chính tại Quảng Ninh, đồng thời đã hợp tác ít nhất 01 Hợp đồng với Agribank chi nhánh Quảng Ninh trong vòng 01 năm gần nhất

5,0

 

TT

NỘI DUNG

MỨC

TỐI ĐA

Tống số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

1

Có tên trong danh sách tố chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều

kiện

Ghi chú: Các tiêu chí nêu trên được lấy trong Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá. Trường hợp tiêu chí không thể hiện trong hồ sơ hoặc thể hiện không đầy đủ thì không được xem xét.

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tồ chức đấu giá:
5.1. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 20/02/2024 đến 16h30 ngày 22/02/2024 trong giờ hành chính (Sáng từ 7h30’đến 11h30’; Chiều từ 13h00’ đến 16h30’ trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ).
5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Khách hàng doanh nghiệp - Agribank chi nhánh Quảng Ninh
Địa chỉ: số 72 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).
Hình thức nộp: Nộp trực tiếp tại trụ sở Ngân hàng.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi