Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản bảo đảm số 643

29/03/2024

1.Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá: 
Tài sản bảo đảm cho các khoản vay Công ty TNHH XNK MuMuSo Việt Nam, Công ty TNHH ĐT TM DV XNK Tinh Tú, Công ty TNHH Toocha Việt Nam tại Agribank Chi nhánh 5 theo các Hợp đồng thế chấp tài sản đã ký giữa Agribank Chi nhánh 5 (Bên nhận thế chấp) và Ông Văn Tiến Tuấn (Bên thế chấp) do Ông Nguyễn Thái Huy làm đại diện theo ủy quyền như sau:
- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 770103, số vào sổ cấp GCN: CS 08415 do Sở Tài Nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/8/2017, cập nhật chuyển nhượng ngày 06/11/2019 bởi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh, cụ thể:
a. Thửa đất:
- Thửa đất số: 549 
- Tờ bản đồ số: 1
- Địa chỉ: Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
- Diện tích: 7424m2  (bằng chữ: Bảy nghìn, bốn trăm hai mươi bốn mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 4918,5m2 , đất trồng lúa nước còn lại 2505,5m2
- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: Lâu dài; Đất trồng lúa nước còn lại: đến năm 2066
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 4918,5m2 ; Được tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 2505,5m2
b. Nhà ở: -/-
c. Công trình xây dựng khác: -/-
d. Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-
e. Cây lâu năm: -/-
f. Ghi chú:
- Chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 5014/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND Quận Bình Tân; hợp thữa 03 giấy chứng nhận số CS 08177 ngày 05/5/2017, 1305QSDĐ ngày 05/6/2001 và 1378QSDĐ ngày 09/12/2017.
- Phần chi tiết được xác định theo bản vẽ số 286/QP/2017 do Công ty TNHH TV TK XD ĐĐ Quyền Phát lập và được Phòng tài nguyên và Môi trường quận thẩm định ngày 13/7/2017.
Pháp lý liên quan đến tài sản:
- Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 770103, số vào sổ cấp GCN: CS 08415 do Sở Tài Nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/8/2017, cập nhật chuyển nhượng ngày 06/11/2019 bởi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.
- Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 01/11/2019.
- Hợp đồng ủy quyền ngày 06/12/2019 ký giữa Ông Văn Tiến Tuấn (Bên ủy quyền) và Ông Nguyễn Thái Huy (Bên nhận ủy quyền) được Văn phòng công chứng Nguyễn Kim Chi, địa chỉ số: 235 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.Hồ Chí Minh; Số công chứng: 015496; Quyển sô: 12TP/CC-SCC/HĐGDH.
- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 119, tờ bản đồ 02, xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, TPHCM (nay là Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM), theo GCN QSDĐ số U 381994, số vào sổ cấp GCN: 2588/QSDĐ do Sở UBND huyện Bình Chánh cấp ngày 20/02/2002, đăng ký thay đổi ngày 06/11/2019. 
a. Thửa đất:
- Thửa đất số: 119 
- Tờ bản đồ số: 2
- Địa chỉ: Xã Tân Tạo, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (nay là Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM)
- Diện tích: 2177m2  (bằng chữ: Hai nghìn, một trăm bảy mươi bảy mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 304,7m2 , đất trồng cây lâu năm 1872,3m2
- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm (CLN): đến năm 2029
b. Ghi chú:
- Phần diện tích đất nông nghiệp thuộc phạm vi lộ giới: 1872,3m2
- Ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 287/QP/2017 do Công ty TNHH TV TK XD ĐĐ Quyền Phát lập và được Phòng tài nguyên và Môi trường quận thẩm định ngày 13/7/2017.
Pháp lý liên quan đến tài sản:
- Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất số U 381994, số vào sổ cấp GCN: 2588/QSDĐ do Sở UBND huyện Bình Chánh cấp ngày 20/02/2002, đăng ký thay đổi ngày 06/11/2019.
 - Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 18/10/2019.
- Hợp đồng ủy quyền ngày 06/12/2019 ký giữa Ông Văn Tiến Tuấn (Bên ủy quyền) và Ông Nguyễn Thái Huy (Bên nhận ủy quyền) được Văn phòng công chứng Nguyễn Kim Chi, địa chỉ số: 235 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.Hồ Chí Minh; Số công chứng: 015496; Quyển sô: 12TP/CC-SCC/HĐGDH.

2.Nguồn gốc của tài sản:
Là tài sản của Ông Văn Tiến Tuấn do Ông Nguyễn Thái Huy làm đại diện theo Hợp đồng ủy quyền ngày 06/12/2019 ký giữa Ông Văn Tiến Tuấn (Bên ủy quyền) và Ông Nguyễn Thái Huy (Bên nhận ủy quyền) được Văn phòng công chứng Nguyễn Kim Chi, địa chỉ số: 235 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.Hồ Chí Minh; Số công chứng: 015496; Quyển sô: 12TP/CC-SCC/HĐGDH thế chấp tài sản bảo đảm cho các khoản vay Công ty TNHH XNK MuMuSo Việt Nam, Công ty TNHH ĐT TM DV XNK Tinh Tú, Công ty TNHH Toocha Việt Nam tại Agribank Chi nhánh 5 theo các Hợp đồng thế chấp tài sản như sau:
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 6222-LCP-201900770/771 ngày 11/12/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh 5 (Bên nhận thế chấp) và Ông Văn Tiến Tuấn (Bên thế chấp) do Ông Nguyễn Thái Huy làm đại diện theo ủy quyền, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 13/12/2019 tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh và 02 (hai) Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, bổ sung kèm theo.
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 6222-LCP-201900791 ngày 19/12/2019  ký giữa Agribank Chi nhánh 5 (Bên nhận thế chấp) và Ông Văn Tiến Tuấn (Bên thế chấp) do Ông Nguyễn Thái Huy làm đại diện theo ủy quyền, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 20/12/2019 tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh và 04 (bốn) Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, bổ sung kèm theo.
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 6222-LCP-202100440 ngày 29/10/2021 đã ký giữa Agribank Chi nhánh 5 (Bên nhận thế chấp) và Ông Văn Tiến Tuấn (Bên thế chấp) do Ông Nguyễn Thái Huy làm đại diện theo ủy quyền, , đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 02/11/2021 tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh và 01 (một) Hợp đồng thế chấp tài sản sửa đổi, bổ sung kèm theo.

3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa tài sản nêu trên ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

4. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định đấu giá:
a.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.
b.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
c.Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.
d.Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín.
e.Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm).
f.Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

5. Hồ sơ gồm có:
-Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp và Bản mô tả năng lực kinh nghiệm của doanh nghiệp thẩm định giá.
-Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá: Phí dịch vụ thẩm định giá sau thuế đã bao gồm chi phí khảo sát thực tế tài sản (tỷ lệ % phí x giá trị TSBĐ trên chứng thư).

6. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
-Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá được đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank, Agribank AMC LTD.
- Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơ đến Agribank AMC LTD.
-Địa điểm nộp hồ sơ: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
-Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Nguyên Hãn (Điện thoại : 0979.689.164) 
 (Lưu ý: Agribank AMC LTD không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các doanh nghiệp thẩm định giá không được lựa chọn) 
Trân trọng!

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi