Đảng bộ Agribank – Dấu ấn nổi bật

02/04/2024

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, toàn Đảng bộ Agribank đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế đất nước. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và hệ thống quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, phấn đấu về đích sớm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

Năm 2023 là năm đầu tiên Agribank triển khai mô hình Đảng bộ toàn ngân hàng thực hiện theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước; Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước và Kế hoạch số 50-KH/ĐUK ngày 31/5/2022 của Đảng ủy Khối DNTW về triển khai thực hiện Quy định số 60 của Ban Bí thư. Cùng với việc kết thúc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng từ ngày 29/3/2023 và thành lập 4 cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy; Đảng bộ Agribank hoàn thành tiếp nhận 699 tổ chức đảng và 18.880 đảng viên từ cấp ủy địa phương về trực thuộc Đảng bộ Agribank và thực hiện sắp xếp lại cho phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động Đảng bộ toàn ngân hàng. Đến thời điểm hiện tại, Đảng ủy Agribank có 226 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 23.500 đảng viên, tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với mô hình mới. 

Đồng chí Phạm Đức Ấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank trong lễ tiếp nhận, chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên tại Nghệ An

Việc thành lập các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Agribank thể hiện tinh thần rất mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Agribank đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; gửi gắm sự tin tưởng kỳ vọng lớn của Ban Thường vụ Đảng ủy vào vai trò, trọng trách của các cơ quan cũng như năng lực, trình độ, phẩm chất của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tham mưu, giúp việc Đảng ủy. Với việc quan tâm bố trí nguồn lực cán bộ chuyên trách có chất lượng ngay từ khi thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Agribank thể hiện sâu sắc tinh thần lấy công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ trọng tâm, trước tiên, trực tiếp, toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Agribank.

Tinh thần đổi mới tiếp tục được Đảng ủy Agribank thể hiện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch gắn với thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; kịp thời tiếp thu, cập nhật, bổ sung nội dung, nhiệm vụ mới theo chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.

Bằng việc chú trọng công tác xây dựng Đảng, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, phương thức tổ chức triển khai với phương châm đi đầu là lãnh đạo trực tiếp và toàn diện, công tác xây dựng Đảng trong Agribank tiếp tục được đẩy mạnh, vai trò tiên phong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng được thể hiện đậm nét. Với chức năng, vai trò của tổ chức đảng cấp trên cơ sở, kiện toàn phương thức lãnh đạo theo mô hình Đảng bộ toàn hệ thống, Đảng ủy Agribank xác định lấy đổi mới phương thức lãnh đạo làm động lực phát triển, yêu cầu ấy đang trở thành dòng chảy xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đặc biệt sự gương mẫu, quyết liệt, vai trò nêu gương từ cấp ủy, nhất là người đứng đầu đơn vị, đã góp phần lan tỏa, tạo sự chuyển biến, thống nhất trong toàn hệ thống cùng vào cuộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023.

Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo, nhiều đơn vị trong Đảng bộ Agribank đã được trao tặng cờ thi đua cho thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2023

Cùng với đó, công tác giáo dục nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị, trọng tâm là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới, tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, nhận diện đúng những biểu hiện, nguy cơ và đề ra các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ luôn được Đảng ủy Agribank quan tâm chú trọng. Hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tại Đảng bộ Agribank cũng đã có nhiều đổi mới. Tư duy, phương pháp, triển khai công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được triển khai mạnh mẽ, gắn bó chặt chẽ với chuyên môn và nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo và chuyên môn các cấp, đặc biệt là đồng chí bí thư cấp ủy/người đứng đầu, cấp ủy viên/tập thể lãnh đạo, tạo ra các cơ sở, tiền đề đáp ứng yêu cầu kiểm tra giám sát trong thời gian tới.

Với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, toàn Đảng bộ Agribank đã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy trách nhiệm của từng cấp ủy viên và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc xây dựng, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức; thực hiện nghiêm túc nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí… Đến nay, Đảng bộ Agribank hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác xây dựng đảng theo kế hoạch đề ra, 11/11 nhóm chỉ tiêu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025; góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Lãnh đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

Năm 2023, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nền kinh tế trong nước đã từng bước phục hồi và tăng trưởng nhưng còn chậm, những khó khăn nội tại vẫn chưa được tháo gỡ; lạm phát vẫn có nguy cơ thường trực... Trong bối cảnh đó, vượt lên những thách thức, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng và đường lối đổi mới của Đảng, bám sát sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ cấp trên, Đảng bộ Agribank lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng nghiêm túc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, gia tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp, Agribank tiếp tục triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước, triển khai 13 chương trình tín dụng ưu đãi, 08 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay hỗ trợ trực tiếp các đối tượng khách hàng. Trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng chậm, Agribank linh hoạt triển khai công tác huy động vốn, điều hành lãi suất, phí điều vốn phù hợp, tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng. Nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định, phát hành thành công 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

Năm 2023 ghi dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp 36 năm hình thành và phát triển của Agribank khi được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Với phương châm "Khách hàng làm trung tâm", Agribank tiếp tục tập trung phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh doanh đa dịch vụ theo định hướng phát triển ngân hàng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng dịch vụ hàng đầu cùng ngành ngân hàng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số; tích cực phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, cùng các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương nâng cao uy tín, vị thế của doanh nghiệp Việt, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" gắn với Đề án phát triển thị trường trong nước; tiếp tục là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất đối với ngân sách Nhà nước.

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Đảng ủy Agribank và nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp của Hội đồng thành viên, Ban điều hành cùng sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể hơn 4 vạn cán bộ, người lao động, đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Agribank đã vượt mốc 2 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt hơn 1,88 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt hơn 1,55 triệu tỷ đồng, trong đó 65% dư nợ cho vay phục vụ phát triển "Tam nông", các tỷ lệ an toàn hoạt động bảo đảm quy định.

Đảng bộ Agribank vinh dự nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2023

Agribank với những thành tựu đạt được trong năm 2023, đặc biệt với vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng ủy trong mọi mặt hoạt động của ngân hàng, tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng thương mại hàng đầu có tầm quan trọng lớn trong hệ thống, cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong Khối đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tiếp tục ghi nhận những đóng góp quan trọng của Agribank trong hành trình 35 năm phát triển, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam đã tặng thưởng Agribank Huân chương Lao động hạng Nhất; Đảng bộ Agribank vinh dự là 1 trong 12 đảng bộ trực thuộc được Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hồ Minh Nguyệt

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi