Đảng bộ Agribank hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024

26/05/2024

Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, Đảng ủy Agribank phát động đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024" trên quy mô toàn quốc.

Năm 2024, là năm thứ tư, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cuộc thi được phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024, phát huy kết quả đạt được trong năm 2023 (năm 2023, Đảng ủy Agribank đã phát động Cuộc thi  và thu nhận được 491 tác phẩm dự thi của cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc 123/225 tổ chức đảng trực thuộc (gồm 489 bài viết, 01 tác phẩm truyền hình, 01 tác phẩm phát thanh), Đảng ủy Agribank đã phát động, triển khai Cuộc thi tới các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Agribank và toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi, đảm bảo sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, phù hợp đặc điểm, tình hình của đơn vị.

Chủ đề của Cuộc thi năm 2024 tập trung vào các nội dung, định hướng về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nổi lên thời gian qua, như: bảo vệ, khẳng định giá trị, sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cần bổ sung, phát triển; các yêu cầu, nguyên tắc trong vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; các đề xuất vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đường lối và thực tiễn phát triển đất nước trong bối cảnh mới; những thành tựu đột phá, sáng tạo về lý luận của Đảng về đường lối Đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhận diện và đấu tranh với những luận điệu chống phá đường lối, quan điểm chỉ đạo mới của Đảng trong nghị quyết các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các chính sách, pháp luật của Nhà nước mới được ban hành, kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Để Cuộc thi trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong toàn Đảng bộ và hệ thống Agribank về ý thức trách nhiệm đối với công tác bảo vệ nền tảng tư  tưởng của Đảng, Đảng ủy Agribank yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc, các tổ chức chính trị xã hội quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, người lao động; Phát động, tuyên truyền, phổ biến, khích lệ cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia viết bài, sáng tác các tác phẩm tham dự Cuộc thi. Đảng ủy Agribank yêu cầu mỗi chi bộ tham gia tối thiểu 01 tác phẩm, mỗi đảng bộ tham gia tối thiểu 02 tác phẩm, thời gian nộp tác phẩm dự thi trước ngày 15/6/2024.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại họp báo

Việc tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 thể hiện sâu sắc nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống Agribank đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thiết thực cùng cả hệ thống chính trị tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Chi tiết Kế hoạch Cuộc thi xem tại đây.

Linh Chi - Ban Tuyên giáo Đảng ủy

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi