Vững một niềm tin

22/01/2023

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng hành với “Tam nông”, đặc biệt với nông nghiệp, “trụ đỡ” của nền kinh tế, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã trở thành ngân hàng chủ lực và thực hiện xuất sắc sứ mệnh của mình kể từ khi được thành lập (26/3/1988). Moody’s xếp hạng tín nhiệm Agribank ở mức Ba2, tương đương mức tín nhiệm quốc gia. Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance tiếp tục xác định Agribank là thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất Việt Nam. Đây là thành quả đạt được từ phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng ủy Agribank đối với công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trên mọi phương diện, làm tốt sứ mệnh “Tam nông”, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của hàng triệu triệu người nông dân, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với Đảng, Nhà nước, cội nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Công tác xây dựng đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng đất nước.

Ngay từ những ngày đầu cách mạng vô sản ở nước Nga, V.I.Lênin đã nói: "Hãy cho tôi một tổ chức những người cách mạng, tôi sẽ làm đảo lộn cả nước Nga!" và trong học thuyết về Đảng kiểu mới, V.I.Lênin đã nêu ra, chỉ rõ tư tưởng: Xây dựng Đảng phải luôn luôn đi đôi với chấn chỉnh, củng cố Đảng; để làm tròn vai trò lãnh tụ chính trị, bộ tham mưu chiến đấu và đội tiên phong của cách mạng, Đảng phải luôn luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã căn dặn trong Di chúc: Sau khi giải phóng được miền Nam, thống nhất đất nước thì việc làm đầu tiên là phải chỉnh đốn, củng cố lại Đảng. Đảng có mạnh thì cách mạng mới thành công cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy.

Suốt hơn 92 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của Đảng bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho đất nước; bằng sự nêu gương, hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng một tổ chức đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, vững chắc; bằng mối liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ. Thực tế từ ngày có Đảng, nhân dân ta đã có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và nhờ thế chúng ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong lịch sử Đảng ta, hầu như không có Đại hội nào và không mấy Hội nghị Trung ương không đề cập đến công tác xây dựng Đảng. Từ khi bước vào công cuộc Đổi mới năm 1986, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, như: Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII) năm 1992 về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng; Hội nghị Trung ương 6 lần 2 (khóa VIII) năm 1999 "Một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay,"… Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, các Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đều bàn và ban hành những nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thấm nhuần sâu sắc vai trò vô cùng quan trọng của công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Agribank luôn coi trọng và xác định công tác xây dựng đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, vượt khó, quyết tâm triển khai tốt nhất các mặt công tác xây dựng Đảng.

Thứ nhất, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được Đảng ủy Agribank xác định và tập trung triển khai các nội dung trọng tâm gồm: (i) Kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới; (ii) Nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; (iii) Tích cực, chủ động trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch, xấu độc; phòng, chống tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường, âm mưu  “diễn biến hòa bình”, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; (iv) Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với các vấn đề lý luận về doanh nghiệp nhà nước, kinh tế nhà nước, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (v) Tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận, Nghị quyết của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank và các nghị quyết chuyên đề đảm bảo thiết thực, hiệu quả; (vi) Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, tập trung tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng, chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên các cấp. Thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác bồi dưỡng lý luận chính trị hàng năm và nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng, khắc phục tình trạng ngại/lười học lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên; (vii) Chủ động, thường xuyên nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, thông tin dư luận xã hội, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh tại đơn vị; (viii) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông nội bộ, truyền thông báo chí, truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, quảng bá phát triển thương hiệu, văn hóa; Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/ĐU-NHNo ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Agribank về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ gắn với công tác chính trị tư tưởng và xây dựng văn hóa Agribank; (ix) Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng, truyền thống ngành Ngân hàng và Agribank. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, người lao động; (x) Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, gắn với thực hiện hiệu quả chuẩn mực đạo đức, văn hóa, nội quy lao động Agribank; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 37-KH/ĐUK ngày 28/01/2022 của Đảng ủy Khối, Kế hoạch số 01-KH/BCSĐ ngày 14/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kết luận số 21-KL/TW); (xi) Thực hiện hiệu quả việc giám sát của các tổ chức chính trị- xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

Thứ hai, tập trung xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ, được xác định là khâu “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy Agribank thực hiện kiện toàn tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối và các văn bản chỉ đạo liên quan của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng ủy Agribank thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, cụ thể: Chương trình hành động của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025 về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Nghị quyết số 03-NQ/ĐU-NHNo ngày 13/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ, thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung; công tác tổ chức cơ sở đảng, công tác đảng viên. Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt đảng. Lãnh đạo và thực hiện tốt quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện tốt việc thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị theo quy định. Lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên, phấn đấu đạt mục tiêu kết nạp tối thiểu 500 đảng viên trong nhiệm kỳ 2020- 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X gắn với đảm bảo chất lượng đảng viên theo quy định. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”. Thấm nhuần tư tưởng này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Agribank đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ngành Ngân hàng và Agribank; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được Đảng ủy Agribank thực hiện chủ động, tuân thủ quy định Điều lệ Đảng; các quy chế, quy định, văn bản hướng dẫn liên quan của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Lãnh đạo, chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hàng năm. Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; KTGS người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm. Tăng cường KTGS công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực. Xử lý nghiêm đảng viên vi phạm quy định và những điều đảng viên không được làm. Thực hiện Kết luận 21 Hội nghị lần thứ tư khóa XIII, chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các đơn vị, tổ chức chính trị- xã hội của Agribank, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, tập trung giám sát cán bộ, đảng viên có lời nói, việc làm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý, kỷ luật nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay tại cơ sở, chi bộ, không để kéo dài hoặc “đùn đẩy” lên cấp trên. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tự phê bình và phê bình, thực hiện trách nhiệm nêu gương và khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân.

Đảng ủy Agribank đổi mới phương pháp công tác KTGS, kỷ luật đảng. KTGS thường xuyên, liên tục, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt từ Đảng bộ Agribank tới các tổ chức đảng cơ sở trực thuộc và trong toàn hệ thống, “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” nhằm mục tiêu tập trung vào công tác phòng, chống vi phạm, nâng cao ý thức tuân thủ quy định. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Agribank với cấp ủy, UBKT cấp dưới và các đơn vị liên quan trong việc nắm bắt, trao đổi thông tin và thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội  Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong công tác KTGS. Chủ động, kịp thời phối hợp các cơ quan có thẩm quyền kết luận và xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh và đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kịp thời kiện toàn tổ chức và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Agribank; bố trí, sắp xếp, bổ sung nguồn nhân lực làm công tác KTGS, kiểm toán nội bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có cơ chế khuyến khích, chế tài xử lý thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác KTGS, kiểm toán nội bộ. Bồi dưỡng nghiệp vụ KTGS đối với cán bộ làm công tác KTGS các cấp. Năm 2022, Đảng ủy Agribank đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, trong đó có nội dung về Quy định số 22-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Quy định số 03-QĐ/UBKTTW ngày 13/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tổ chức và hoạt động của đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm…, đồng thời trao đổi nghiệp vụ công tác KTGS từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Agribank…

Thứ tư, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

"Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí" được coi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kiên quyết đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực, quan liêu được xác định là một trong ba khâu đột phá về xây dựng Ðảng. Nhận thức và kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Đảng ủy Agribank tăng cường thông tin tuyên truyền, quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, Hội đồng thành viên, Ban điều hành, người đứng đầu, cấp ủy, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng hoặc can thiệp, cản trở việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Khuyến khích, bảo vệ, khen thưởng người phát hiện, tố cáo tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Rà soát, sửa đổi các cơ chế, chính sách, quy định, quy chế nội bộ góp phần nâng cao năng lực quản trị điều hành, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Tăng cường KTGS, phát hiện sớm, xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc tham nhũng. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, đảm bảo liêm chính, trong sạch, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trực tiếp được giao nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển Agribank.

Thứ năm, thực hiện hiệu quả công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội

Công tác dân vận luôn được xác định là một bộ phận quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong mỗi giai đoạn, công tác dân vận có nội dung, phương thức khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu tập hợp, vận động, phát huy cao nhất sức mạnh các tầng lớp nhân dân vào các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu chung của Đảng, đất nước và dân tộc.

Tại Đảng bộ Agribank, công tác dân vận được xác định đó là vận động tất cả lực lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động, góp thành lực lượng toàn hệ thống để Agribank thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện công tác dân vận với người dân, khách hàng, tăng cường mối quan hệ gắn kết, nâng cao niềm tin của người dân, khách hàng, xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của Agribank đối với quá trình phát triển kinh tế- xã hội đất nước. Công tác dân vận là nhiệm vụ, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đơn vị, tổ chức chính trị- xã hội; của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động Agribank. Đảng ủy Agribank lãnh đạo trực tiếp công tác dân vận; các tổ chức đảng, đơn vị, tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ đảng viên, đoàn viên, người lao động Agribank phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đối với công tác dân vận; thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và thực hiện phong cách dân vận trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, Đảng ủy Agribank lãnh đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Ban Bí thư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW, Nghị quyết 05-NQ/ĐUK) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Agribank về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động tổ chức Công đoàn, về lãnh đạo phong trào Đoàn và công tác thanh niên. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Agribank. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ đảng viên người lao động đối với công tác dân vận. 

Thực hiện hiệu quả Quy chế công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị các cấp phải tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm quy định về tiếp, đối thoại với người lao động; tiếp nhận và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề tổ chức, cá nhân, người lao động phản ánh, khiếu kiện, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Quan tâm chỉ đạo kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động Ban/Tiểu ban chỉ đạo QCDC cơ sở; tổ chức hội nghị người lao động, ký kết thoả ước lao động tập thể, chế độ đối thoại giữa người sử dụng và đại diện người lao động; quy định về mối quan hệ công tác giữa cấp uỷ Đảng, chuyên môn, công đoàn và đoàn thanh niên, tạo sự gắn kết, đồng thuận trong hoạt động, thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra hàng năm, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể, quần chúng trong thực hiện và giám sát thực hiện QCDC ở đơn vị.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng trọng tâm, thực chất và hiệu quả, thực hiện đúng vai trò chủ thể trong giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, xây dựng đơn vị; chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên Agribank, qua đó thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Đảng ủy Agribank lãnh đạo, chỉ đạo phát triển tổ chức Công đoàn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, người lao động. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò lực lượng đoàn viên thanh niên đối với quá trình xây dựng Đảng bộ và phát triển Agribank, nhất là trong giai đoạn cạnh tranh, hội nhập và lộ trình chuyển sang hoạt động theo mô hình ngân hàng thương mại cổ phần.

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Đảng ủy Agribank kịp thời quán triệt hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, Ngân hàng Nhà nước về nội dung Cuộc vận động ; xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của Đảng bộ, trọng tâm là phát động, động viên cán bộ, người lao động và người thân ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Agribank; nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, nhận thức đúng đắn về khả năng sản xuất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam, ưu tiên mua sắm, dùng hàng Việt Nam khi có nhu cầu là hành động biểu hiện lòng yêu nước, góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển.

Hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, không trực tiếp sản xuất ra sản phẩm tiêu dùng vật chất, Agribank tham gia hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động chủ yếu thông qua hoạt động đầu tư phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu, trong đó tập trung đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tỷ trọng vốn đầu tư cho các đối tượng này hiện nay chiếm trên 65% vốn đầu tư cho nền kinh tế; thực hiện tốt chỉ đạo của Đảng, Chính phủ theo tinh thần nội dung Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của BCH Trung ương; Nghị định số 55/NĐ-CP và Quyết định số 67/QĐ-CP của Chính phủ về đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh cung ứng vốn, Agribank cung cấp cho thị trường thanh toán hơn 200 sản phẩm dịch vụ (SPDV) ngân hàng tiện ích, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng SPDV, có nhiều SPDV được khẳng định là Thương hiệu Quốc gia, phát triển ngân hàng số, đáp ứng nhu cầu đa dạng về giao dịch, thanh toán của nhiều đối tượng khách hàng, qua đó góp phần xây dựng niềm tin đối với khách hàng Việt; tiếp tục mở rộng cho vay tiêu dùng, nhất là địa bàn nông thôn đối với nhu cầu mua sắm phương tiện, máy móc mà chủ yếu là hàng hóa được sản xuất trong nước; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong việc đăng ký thương hiệu, SPDV. Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại các địa phương nhằm giới thiệu, quảng bá các SPDV của Agribank đến khách hàng, cộng đồng xã hội, phục vụ các doanh nghiệp phát triển SXKD, tiêu thụ sản phẩm. Tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có về cơ sở vật chất, hệ thống mạng lưới, các kênh truyền thông nội bộ (màn hình ATM, Trang tin điện tử agribank.com.vn, tờ thông tin Agribank, Agribank TV…) và các mạng xã hội; xây dựng “đại sứ thương hiệu” thông qua đội ngũ cán bộ nhân viên Agribank là kênh tiếp thị quảng bá SPDV hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ đến khách hàng. Thoả thuận hợp tác giữa Agribank với nhiều tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị trong và ngoài Khối DNTW có vị thế chiến lược của nền kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả các SPDV hiện có, đồng thời tiếp tục mở rộng SPDV mới có tính thương hiệu cao; mở rộng cho vay đối với khách hàng theo các gói SPDV. Nguồn vốn của Agribank giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất, ngược lại doanh nghiệp sử dụng SPDV của Agribank giúp cho hoạt động của Agribank có hiệu quả hơn.

Thứ sáu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ X, Đảng ủy Agribank xác định và triển khai: (i) Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Agribank và các cấp ủy theo hướng lãnh đạo tập thể bằng các nghị quyết, quy định, kết luận; công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát; nêu gương; (ii) Đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Coi trọng tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, thực hiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp; (iii) Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng bộ Agribank; (iv) Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác; quy định về quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ công tác giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò Ngân hàng chủ lực đối với “trụ đỡ” của nền kinh tế

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được xác định là “trụ đỡ” nền kinh tế. Với sứ mệnh gắn bó với “Tam nông” ngay từ những ngày đầu thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Agribank giữ vững vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực thực hiện các chính sách của Đảng, Chính phủ, NHNN trong lĩnh vực “Tam nông”.

Đảng ủy Agribank lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Điều hành xây dựng và thực hiện có hiệu quả công tác cơ cấu lại; hoạt động hiệu quả trong từng giai đoạn theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tiếp nối thành công 2 giai đoạn cơ cấu lại của hệ thống Agribank (giai đoạn 2013- 2015 và giai đoạn 2016- 2020), hiện nay, Agribank xây dựng và triển khai Đề án chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chiến lược phát triển dài hạn, trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm và các Đề án lớn, đề án thành phần; Quyết liệt đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hướng đến phát triển Agribank hiện đại và hội nhập, ngân hàng số.

 

Đảng ủy Agribank lãnh đạo sắp xếp, đổi mới, tổ chức lại hoạt động, lộ trình cổ phần hóa và thoái vốn đầu tư; thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả hoạt động. Đổi mới hệ thống quản trị ngân hàng từng bước phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế, đặc biệt chú trọng đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách về quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, phù hợp với mô hình về tổ chức, nhân sự, mạng lưới của Agribank. Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; sắp xếp lại lao động, mạng lưới hoạt động hợp lý; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cơ chế khoán, phân phối thu nhập, thi đua khen thưởng tạo động lực phát triển, năng suất lao động tăng dần qua các năm. Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát tăng trưởng tín dụng gắn với cơ cấu tài sản Có rủi ro, kiểm soát chất lượng tín dụng. Để tăng lượng giao dịch tự động, giảm áp lực giao dịch tại quầy Agribank đã triển khai nhiều giải pháp về ứng dụng công nghệ để đa dạng, nâng cao chất lượng SPDV ngân hàng, phát triển ngân hàng số hướng đến mục tiêu tài chính toàn diện…

Hoạt động của Agribank đạt được những kết quả toàn diện, cụ thể:

(i) Là NHTM do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Agribank luôn có một vị trí đặc biệt quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia, giữ vai trò chủ lực trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn, điều tiết thị trường và thực hiện các chính sách tiền tệ, tín dụng của Chính phủ, NHNN. Agribank luôn chiếm thị phần lớn nhất hệ thống về dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế (khoảng 14%), đóng vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông”, với tỷ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong các năm qua luôn ở mức xấp xỉ 70% tổng dư nợ cho vay, chiếm gần 40% thị phần này trong nước. Với mạng lưới rộng khắp và sứ mệnh phục vụ “Tam nông”, Agribank gắn bó chặt chẽ, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong cả nước. Với đồng vốn từ Agribank, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả ra đời và được nhân rộng, các địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế vùng, miền, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị hàng hoá nông sản.

(ii) Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và tăng trưởng hàng năm, kinh doanh có lãi, là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho Ngân sách Nhà nước cũng như thực hiện tốt trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước làm vai trò trung gian tài chính không chỉ phục vụ cho các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao thu nhập của người dân, lợi nhuận của doanh nghiệp, mà chính Agribank luôn là đơn vị Top đầu đóng góp hàng ngàn tỷ đồng cho Ngân sách nhà nước hàng năm. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank còn được biết đến là một doanh nghiệp vì cộng đồng, chủ động, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội. Mỗi năm, từ nguồn tài chính của mình cũng như đóng góp tự nguyện từ cán bộ, nhân viên toàn hệ thống, Agribank dành từ 400 tỷ - 500 tỷ đồng tài trợ xây dựng trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên khắp cả nước, đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa, các địa phương còn nhiều khó khăn. Agribank cùng ngành Ngân hàng và các doanh nghiệp, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương tích cực cùng Đảng, Chính phủ, ngành Ngân hàng, toàn dân, toàn quân thực hiện hiệu quả phòng chống dịch Covid-19.

(iii) Agribank luôn đóng vai trò tiên phong, “đầu tàu” trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, là công cụ hỗ trợ dẫn dắt thị trường và góp phần thực hiện chính sách tiền tệ, phục vụ mục tiêu ổn định vĩ mô. Agribank triển khai hiệu quả 07 chính sách tín dụng, 02 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Hàng năm, dành hàng ngàn tỷ đồng để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp đối với các đối tượng ưu tiên trong sản xuất nông nghiệp, đưa tín dụng ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế đất nước; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay và sử dụng dịch vụ ngân hàng, phục vụ phát triển hiệu quả sản xuất kinh doanh, giải quyết vấn đề việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện đời sống người dân khu vực nông thôn; đóng góp nhất định vào thành công tái cơ cấu nông nghiệp đất nước; đóng góp tích cực trong việc đẩy lùi tín dụng đen, góp phần củng cố trật tự an ninh xã hội.

(iv) Sản phẩm dịch vụ liên tục được cải tiến, đa dạng hóa gắn với nền tảng công nghệ hiện đại. Việc cung cấp trên 200 SPDV được thực hiện qua nhiều kênh phân phối, bám sát nhu cầu của khách hàng, tăng cường mở rộng về khu vực nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các SPDV ngân hàng. Hiện nay, Agribank đang nỗ lực “phủ sóng” ngân hàng số đến nhiều địa phương trên cả nước.

(v) Mở rộng đầu tư và từng bước hiện đại hóa lĩnh vực công nghệ thông tin, tăng cường phát triển và đổi mới công nghệ thẻ, ATM, lắp đặt EDC/POS, triển khai điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán để từ đó nâng dần tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của NHNN, Thủ tướng Chính phủ. 

(vi) Uy tín, thương hiệu, thế và lực của Agribank tiếp tục được khẳng định, củng cố, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các tổ chức uy tín trên thế giới ghi nhận và đánh giá cao, đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế hàng năm. Tháng 9 năm 2022, Moody’s xếp hạng tín nhiệm Agribank ở mức Ba2, tương đương mức tín nhiệm quốc gia; Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance tiếp tục xác định Agribank là thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất Việt Nam.

Vững niềm tin về tương lai phát triển bền vững và hội nhập

Đại hội XIII của Đảng đã đề ra các mục tiêu cụ thể về công tác xây dựng đảng và mục tiêu cụ thể phát triển đất nước trong những năm tới. Chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu: Tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%/năm; Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm; Kết nạp trung bình 2.200 đảng viên/năm; Tăng trưởng doanh thu bình quân 9%/năm; Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 8%/năm; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 8%/năm; Nộp ngân sách hằng năm bảo đảm 100% theo đúng kế hoạch của các cơ quan có thẩm quyền giao; Thu nhập của người lao động tăng bình quân 5%/năm; Riêng khối ngân hàng thương mại: tổng tài sản tăng 10%/năm; tăng trưởng tín dụng 10%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng 12%/năm; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xác định phấn đấu thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: (1) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm với vị trí, vai trò lãnh đạo toàn diện gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của doanh nghiệp tinh gọn, vận hành thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ đảng viên, cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, trí tuệ là nhiệm vụ then chốt của then chốt để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; (2) Lãnh đạo việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả tài sản, vốn, các nguồn lực, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững. Gắn trách nhiệm doanh nghiệp nhà nước với bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Tập trung phòng, chống đại dịch Covid-19; (3) Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Khai thác cơ hội thuận lợi thực thi các hiệp định thương mại tự do, hiệp định hợp tác mới; ứng phó có hiệu quả các biến động bất thường. Giữ vững, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; (4) Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con người phát triển toàn diện. Thực hiện tốt chính sách xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động. Xây dựng doanh nghiệp đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết, văn minh; củng cố lòng tin của xã hội đối với doanh nghiệp nhà nước; (5) Thường xuyên, chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng. Tham gia xây dựng các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phân cấp quản lý; về tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh; về trách nhiệm người đứng đầu; về bảo vệ cán bộ, trước hết là người đứng đầu dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích của doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị, cũng như lợi ích chung của Nhà nước, nhân dân; (6) Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi 4 đột phá phát triển: (1) Giải phóng, huy động, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là văn hóa, con người, đất đai, khoa học - công nghệ, tài chính; giữ vững vai trò then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn quan trọng, thời điểm cần thiết; (2) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực quản trị, đội ngũ trí thức và nguồn cán bộ chủ chốt, trọng dụng nhân tài; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ; thực hiện đổi mới sáng tạo; phát huy sức mạnh, hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ niềm tin, ý chí, lòng tự hào, khát vọng, sức mạnh của mỗi người lao động vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; (3) Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông tạo nền tảng để chuyển đổi số quốc gia, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển kinh tế số, quản trị số; (4) Phát hiện, đề xuất tháo gỡ những điểm nghẽn, mâu thuẫn, lực cản của cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Doanh nghiệp nhà nước tập trung vào một số lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng; hoạt động theo cơ chế thị trường, áp dụng cơ chế quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế; lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước để làm tốt vai trò dẫn dắt phát triển các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Văn bản số 01-CTr/BCSĐ ngày 30/6/2021 của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, Quyết định số 1148/QĐ-NHNN ngày 30/6/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng ủy Agribank đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động cụ thể (văn bản số 08-CTr/ĐU-NHNo ngày 30/6/2021, Kết luận 567-KL/ĐU-NHNo ngày 22/7/2022 bổ sung Kết luận 21-KL/TW vào Chương trình hành động) xác định phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu, mục tiêu trọng tâm, các đột phá phát triển, các nhiệm vụ và giải pháp hướng đến mục tiêu chung đó là “Phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; đổi mới sáng tạo, tiếp tục xây dựng Agribank hiện đại và hội nhập, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đổi mới mô hình tổ chức hướng tới ngân hàng số; chuyển đổi thành NHTM cổ phần; phấn đấu đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản; hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn”.

Tiếp nối những thành quả đạt được hơn ba thập kỷ phát triển, phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ Agribank, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức chính trị- xã hội, các đơn vị trên toàn hệ thống và mỗi cán bộ đảng viên, người lao động Agribank luôn vững niềm tin, chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cùng dựng xây Đảng bộ Agribank trong sạch vững mạnh toàn diện, dựng xây Agribank phát triển bền vững và hội nhập, tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vì “Tam nông”, đồng hành cùng “trụ đỡ” của nền kinh tế đất nước, đưa nền nông nghiệp Việt Nam có những bước tiến lớn trong gia nhập “sân chơi” toàn cầu, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là hàng triệu người nông dân dành cho Agribank, tiếp tục cùng các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương giữ vững vai trò, vị trí then chốt, dẫn dắt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Chi bộ Ban Truyền thông

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi