Agribank phát huy sức mạnh toàn hệ thống, khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực đối với “trụ đỡ” nền kinh tế

22/01/2023

Đảng ta luôn xác định dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Điều này đã được thể hiện sâu sắc trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, dù ở bất cứ thời kỳ nào, khối đoàn kết toàn dân tộc luôn là sức mạnh quý báu, quyết định đưa đất nước vượt lên mọi khó khăn, thách thức để giành được những thắng lợi to lớn. Vận dụng, làm tốt công tác dân vận, Đảng ủy Agribank luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh nội lực toàn hệ thống dựng xây Agribank ngày càng phát triển hiện đại và hội nhập, khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực đối với “Tam nông” – “trụ đỡ” nền kinh tế đất nước.

Sức mạnh nội lực làm nên vị thế lớn

Agribank với hành trình gần 35 năm phát triển được lớp lớp thế hệ cán bộ, người lao động không ngừng nỗ lực, bền bỉ phấn đấu, chung sức đồng lòng dựng xây vì một Agribank với triết lý kinh doanh “Mang phồn thịnh đến khách hàng”. Đến nay, Agribank tự hào với vị thế, vai trò là một trong những Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trên mọi phương diện, lực lượng lao động gần 40.000 người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm hoạt động và am hiểu, gắn bó địa bàn nông nghiệp, nông thôn, luôn cần cù, chịu khó, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục bền bỉ cống hiến cho hành trình phát triển của Agribank. 

Tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, người lao động Agribank được thể hiện xuyên suốt trong chặng đường gần 35 năm xây dựng và phát triển

Ý thức được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn hệ thống, trong nhiều năm qua, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành cùng các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động tích cực phát huy trách nhiệm chính trị, quyết tâm hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động hàng năm của Agribank. Tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, người lao động Agribank được thể hiện xuyên suốt trong chặng đường gần 35 năm phát triển của Agribank với không ít khó khăn, chông gai, nhưng với sức mạnh đoàn kết, khát vọng và hành động đổi mới luôn thôi thúc trong trái tim nhiệt huyết của gần 4 vạn cán bộ người lao động Agribank, là điểm tựa vững chắc để toàn hệ thống tiếp tục có những bứt phá và ghi những dấu ấn thành công trên hành trình nhiều cống hiến cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Trải qua các giai đoạn phát triển, sức mạnh đoàn kết to lớn luôn là nguồn lực đưa Agribank vươn lên từ ngân hàng nhỏ bé về mọi mặt khi mới thành lập trở thành Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trên mọi phương diện với tổng tài sản hiện nay đạt 1,77 triệu tỷ đồng, nguồn vốn đạt 1,62 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1,39 triệu tỷ đồng; chủ lực trong lĩnh vực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, tiên phong thực hiện chính sách “Tam nông” theo chủ trương của Đảng và Nhà nước với tỷ trọng đầu tư “Tam nông” luôn chiếm trên 65%/tổng dư nợ nền kinh tế và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. 

Agribank luôn tiên phong thực hiện chính sách “Tam nông” theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại doàn kết toàn dân tộc

Agribank luôn gương mẫu, chủ động triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Agribank luôn nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó, đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt các Ngân hàng thương mại thực thi chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời cung ứng đầy đủ, kịp thời nguồn vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển nền kinh tế, hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở các ngành, lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là “Tam nông”.

Chủ lực phát triển “Tam nông” - “trụ đỡ” nền kinh tế

Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế, Agribank cũng không ngừng đổi mới để lớn mạnh không ngừng. Trong thành tựu quan trọng của nền nông nghiệp Việt Nam được Đảng và Nhà nước đánh giá là “to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử”, nguồn vốn cho vay của Agribank với vai trò là nguồn lực quan trọng thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trên khắp địa bàn cả nước, đóng góp lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững tại Việt Nam, đã góp phần khẳng định vị thế “đầu tàu” của Agribank trong sự nghiệp phát triển “Tam nông”. 

Sau gần 35 năm bền bỉ xây dựng và phát triển, Agribank luôn là Người bạn đồng hành thủy chung của gần 16 triệu khách hàng khắp mọi vùng miền trên cả nước phát triển sản xuất kinh doanh thông qua thực hiện hiệu quả 07 chính sách tín dụng, 02 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, cung ứng trên 220 sản phẩm dịch vụ tiện ích với nhiều kênh phân phối đáp ứng nhu cầu đa dạng của đông đảo khách hàng. Hàng năm, với lượng vốn lớn cung ứng cho địa bàn “Tam nông”, Agribank đã đáp ứng nhu cầu đầu tư của mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phát triển, tạo ra thị trường hàng hóa trong nông nghiệp với nhiều sản phẩm mũi nhọn, có kim ngạch xuất khẩu cao, có thương hiệu trên thị trường thế giới. 

Trong hành trình 15 năm đưa Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào cuộc sống, dư nợ cho vay “Tam nông” của Agribank góp phần quan trọng để lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn không ngừng phát triển, tạo thế và lực mới cho vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, Agribank duy trì dòng vốn tín dụng tập trung vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; tăng trưởng tín dụng xanh, năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ cao; hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao. Agribank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp có hiệu quả để tăng trưởng huy động vốn phù hợp gắn với cân đối vốn, tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất, tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, khơi thông dòng vốn tín dụng, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Dư nợ cho vay “Tam nông” của Agribank góp phần quan trọng để lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn không ngừng phát triển, tạo thế và lực mới cho vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank còn được biết đến là một doanh nghiệp vì cộng đồng, chủ động, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội. Mỗi năm, từ nguồn tài chính của mình cũng như đóng góp tự nguyện từ cán bộ, nhân viên toàn hệ thống, Agribank dành từ 400 tỷ - 500 tỷ đồng tài trợ xây dựng trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên khắp cả nước, đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa, các địa phương còn nhiều khó khăn.

Để củng cố, tăng cường vị trí truyền thống, kiên định sứ mệnh “Tam nông”, tiếp nối truyền thống, thành tựu đạt được qua hơn ba thập kỷ phát triển, tập thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên, người lao động toàn hệ thống phát huy tinh thần, sức mạnh đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm không ngừng đổi mới sáng tạo, dựng xây Agribank hiện đại và hội nhập, ứng dụng công nghệ hướng tới ngân hàng số, giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn.

Nhật Minh

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi