Agribank AMC LTD thông báo đấu giá khoản nợ 1078

23/05/2023

1.    Tổ chức đấu giá khoản nợ: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An 
Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố HCM

2. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Cần Thơ (Agribank Chi nhánh Thành phố Cần Thơ) 
 Địa chỉ: Số 03 Phan Đình Phùng, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

3. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá:
  - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
  - Địa chỉ: tầng 8, tầng 9, số 135 Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội. 

4.    Khoản nợ đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạng của khoản nợ: 
- Hợp đồng cấp tín dụng số: 05/NHNo-HMTD.2000 ngày 06/4/2000; Hợp đồng cấp tín dụng số: 09/NHNo-HMTD.2001 ngày 17/4/2001; 
- Hợp đồng cấp tín dụng số: 01/HĐTD/2003 ngày 27/3/2003 đính kèm Phụ kiện hợp đồng số: 01A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005; 
- Hợp đồng cấp tín dụng số: 02/HĐTD/2003 ngày 28/3/2003 đính kèm Phụ kiện hợp đồng số: 02A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/HĐTC ngày 02/4/1997 ký giữa giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu.
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/TC/2006 ký 01/4/2006 ký giữa giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu; 
- Tài sản được bán theo nguyên trạng.   
4.1. Khoản nợ: 
- Toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ theo các Hợp đồng cấp tín dụng số: 05/NHNo-HMTD.2000 ngày 06/4/2000; Hợp đồng cấp tín dụng số: 09/NHNo-HMTD.2001 ngày 17/4/2001; Hợp đồng cấp tín dụng số: 01/HĐTD/2003 ngày 27/3/2003 đính kèm Phụ kiện hợp đồng số: 01A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005; Hợp đồng cấp tín dụng số: 02/HĐTD/2003 ngày 28/3/2003 đính kèm Phụ kiện hợp đồng số: 02A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005 ký giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu.
4.2. Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ của Nông Trường Sông Hậu tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ tạm tính đến ngày 30/3/2021 là 348.880.207.208đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tám tỷ, tám trăm tám mươi triệu hai trăm lẻ bảy ngàn hai trăm lẻ tám đồng), trong đó:
+    Dư nợ gốc      :   96.887.500.000 đồng
+    Nợ lãi              : 252.002.707.208 đồng
Lưu ý: 
- Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 30/3/2021 cho đến khi Nông Trường Sông Hậu thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank C/n TP.Cần Thơ.
- Lãi suất khoản nợ nêu trên được tính theo các Hợp đồng cấp tín dụng do Agribank C/n Tp.Cần Thơ thông báo. Việc điều chỉnh lãi suất khoản nợ được điều chỉnh theo quy định từng thời kỳ.
4.3. Giấy tờ tài sản bảo đảm:
-    Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/HĐTC ngày 02/4/1997 ký giữa giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu.
-    Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/TC/2006 ký 01/4/2006 ký giữa giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu; 
-    Quyết định số 710/QĐ.HC ngày 23/3/1999 của UBND T.Cần Thơ v/v giao đất và cấp QSDĐ cho Nông Trường Sông Hậu;
-    Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ: 00171 QSDĐ do UBND T.Cần Thơ cấp ngày 24/3/1999;
- Văn bản số 603/NHNo-TPCT-KHDN ngày 10/8/2022 về việc đấu giá khoản nợ Nông trường Sông Hậu của Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ;
- Văn bản số 3502/UBND-KT về việc phúc đáp việc đấu giá khoản nợ của Nông trường Sông Hậu tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ ngày 05/9/2022 của UBND TP.Cần Thơ.
Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
4.4.    Hiện trạng khoản nợ: 
- Là khoản vay có tài sản bảo đảm của Nông Trường Sông Hậu tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ theo các Hợp đồng cấp tín dụng số: 05/NHNo-HMTD.2000 ngày 06/4/2000; Hợp đồng cấp tín dụng số: 09/NHNo-HMTD.2001 ngày 17/4/2001; Hợp đồng cấp tín dụng số: 01/HĐTD/2003 ngày 27/3/2003 đính kèm Phụ kiện hợp đồng số: 01A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005; Hợp đồng cấp tín dụng số: 02/HĐTD/2003 ngày 28/3/2003 đính kèm Phụ kiện hợp đồng số: 02A/PKHĐ.2005 ngày 01/5/2005 ký giữa Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và Nông Trường Sông Hậu.
- Các thông tin khác về khoản nợ: Tham khảo chứng thư thẩm định giá số 010221/CT-SP ký ngày 04/02/2021 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Đào tạo Song Pha. 
- Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem hồ sơ khoản nợ đấu giá mà Agribank Chi nhánh Cần Thơ hiện có, và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợ đấu giá.
- Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét khoản nợ và tự xác định tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Cần Thơ, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm khoản nợ đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao hồ sơ khoản nợ theo hiện trạng thực tế. 
- Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem hồ sơ khoản nợ đấu giá và chấp nhận tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá khoản nợ. 

5.    Giá khởi điểm: 98.534.079.000đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám tỷ, năm trăm ba mươi bốn triệu, không trăm bảy mươi chín nghìn đồng).
    (*) Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

6.    Tiền đặt trước: tương đương với 10% giá khởi điểm đấu giá.
Tiền đặt trước được gửi vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, số tài khoản: 1700.2011.95376 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 26/6/2023 đến ngày 28/6/2023 (trong giờ hành chính).

7.    Thời gian, địa điểm xem khoản nợ đấu giá: từ ngày 23/5/2023 đến 17 giờ 00, ngày 26/6/2023 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Đ/c: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ – Đ/c: 03 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ hoặc Agribank AMC LTD – Đ/c: Tầng 8 và 9, tòa nhà số 135 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

8.    Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Liên tục từ ngày 23/5/2023 đến 17 giờ, 00 phút ngày 26/6/2023 (trong giờ hành chính và trừ ngày nghỉ lễ), 
- Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố HCM.
- Giá bán hồ sơ: theo quy định.

9.    Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: lúc 14 giờ 30 phút, ngày 29/6/2023, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố HCM.

10.    Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá khoản nợ theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.
- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến khoản nợ đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng khoản nợ và hồ sơ pháp lý khoản nợ đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua khoản nợ đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.
- Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá bị ngừng do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức đấu giá khoản nợ. Tổ chức đấu giá sẽ không bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.
- Khoản nợ được bán đấu giá theo số liệu trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp số liệu thực tế khác biệt so với số liệu giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá tối thiểu:
- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.
- Bước giá tối thiểu: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn).

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:
Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố HCM (điện thoại: 02838204858/0948689986).
Agribank AMC LTD – địa chỉ: số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM. Đầu mối liên hệ: ông Đinh Nguyên Toán (ĐTDĐ: 0938944525).
Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi