Agribank Chi nhánh Sơn La thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

14/12/2022

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá:
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN SÔNG MÃ SƠN LA
Trụ sở tại: Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
Mã số thuế: 0100686174-349
Điện thoại: 02123 836 098     Fax: 0212 3 836 154
Người đại diện là Ông: Phạm Việt Cường  Chức vụ: Phó Giám Đốc Phụ Trách Điều Hành
(Quyết định ủy quyền số: 389/QĐ-NHNo-PC ngày 23/03/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ủy quyền)

2. Thông tin về tài sản bán đấu giá:
A. Tài sản thứ nhất

Chủ tài sản: gia đình ông Hoàng Huấn
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
- Tên loại tài sản: Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất. 
- Đặc điểm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: V 820937  cấp ngày 07/05/2000 do UBND huyện Sông Mã cấp.
+ Thửa đất số: 197a
+ Tờ bản đồ số: 2     
+ Địa chỉ: Tiểu khu 2, nay là tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
+ Diện tích: 73,0 m2 (bằng chữ: Bảy mươi tám phẩy tám mét vuông)
+ Vị trí giáp danh: Phía Bắc giáp đất ông Bợ, Thuấn; Phía Nam giáp đất ông Viên; Phía Đông giáp đất ông Duy; Phía Tây giáp đường 105.
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 73,0 m2;     Chung “Không” m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở: 73,0m2 
+ Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài 
* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây 2 tầng 1 tum
+ Diện tích xây dựng: 73 m²
+ Kết cấu: Khung bê tông cốt thép
+ Thời điểm xây dựng: 2013
*/ Hồ sơ pháp lý: Đã đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất vào ngày 15/08/2017 tại Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Sông Mã. Tài sản được thế chấp tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 01/2017/HĐTC ngày 14 tháng 08 năm 2017 kèm Hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp và tài sản gắn liền với đất số 01/2021/HĐSĐBS ngày 02/02/2021 đã ký giữa giữa Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Sông Mã Sơn La với đại diện bên thế chấp ông: Hoàng Huấn 
* Giá trị khởi điểm: 2.421.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm hai mươi mốt triệu đồng chẵn).
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
* Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).
B. Tài sản thứ hai
Chủ tài sản: gia đình ông Hoàng Huấn
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
- Tên loại tài sản: Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất. 
- Đặc điểm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CI 174313 cấp ngày 24/04/2017 do sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La cấp, số vào sổ cấp GCN: CS00206.
+ Thửa đất số: 17(3); 4(2)
+ Tờ bản đồ số: 4/SĐ
+ Địa chỉ: Bản Khương Tiên, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
+ Diện tích: 790,0 m2 (bằng chữ: Bảy trăm chín mươi phẩy không mét vuông)
+ Vị trí giáp danh: Phía đông Bắc giáp đất Vũ Huy Đệ; Phía Đông Nam giáp đường lô; Phía Tây Nam giáp đất Vũ Huy Đệ; Phía Tây Nam giáp đất Vũ Huy Đệ.
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 790,0 m2;     Chung “Không” m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn: 200,0m2 , đất trồng cây lâu năm: 590,0m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài
                    Đất trồng cây hàng năm sử dụng đến:01/2050
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước CNQSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng
* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp 4
- Diện tích xây dựng: 35,0 m²
- Kết cấu: Khung bê tông cốt thép
- Thời điểm xây dựng: 2010
*/ Hồ sơ pháp lý: Đã đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất vào ngày 30/05/2018 tại Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Sông Mã. Tài sản được thế chấp tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 01/2018/HĐTC ngày 28 tháng 05 năm 2018 Hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp và tài sản gắn liền với đất số 02/2021/HĐSĐBS ngày 02/02/2021đã ký giữa giữa Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Sông Mã Sơn La với đại diện bên thế chấp ông: Hoàng Huấn
* Giá trị khởi điểm: 656.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi sáu triệu đồng).
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
* Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).
C. Tài sản thứ ba
Chủ tài sản: gia đình ông Hoàng Huấn
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
- Xe ô tô đầu kéo HUYNDAI HD 1000 đã qua sử dụng giá trị còn 60% do Hàn Quốc sản xuất năm 2015.  
- Đăng ký xe số: 014615, đăng ký lần đầu ngày 03/04/2015 cấp thay đổi lần thứ hai: 14/06/2018 do CA Sơn La cấp 
- Biển kiểm soát xe: 26C-038.84
- Số khung: KMEFC18SPFC085455
- Số máy: D6CAFJ276471
*/ Hồ sơ pháp lý: Đã đăng ký thế chấp vào ngày 29/06/2018 tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội chứng nhận. Tài sản được thế chấp tại Hợp đồng thế chấp tài sản số: 01/2018/HĐTC ngày 28 tháng 06 năm 2018 kèm Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp số: 03/2021/HĐSĐBS ngày 02 tháng 02 năm 2021  đã ký giữa giữa Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Sông Mã Sơn La với đại diện bên thế chấp ông: Hoàng Huấn
* Giá trị khởi điểm: 936.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm ba mươi sáu triệu đồng).
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
* Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).
D. Tài sản thứ tư
Chủ tài sản: Gia đình ông Nguyễn Tiến Tâm và Bà Nguyễn Thị Thu Minh
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
- Tên loại tài sản: Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất. 
- Đặc điểm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số V 855424 cấp ngày 17/01/2003 do sở Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã cấp, số vào sổ cấp GCN: 003.
+ Thửa đất số: 214, 215
+ Tờ bản đồ số: 9
+ Địa chỉ: Tiểu khu 3 (nay là Tổ dân phố 3), thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
+ Diện tích: 243,3 m2 (bằng chữ: Hai trăm bốn mươi ba phẩy ba mét vuông)
+ Vị trí giáp danh: Phía Đông giáp đất Ông Tiến; Phía Tây giáp đất Ông Nam; Phía Nam giáp đường Hai Bà Trung; Phía Bắc giáp đường lô.
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 243,2 m2;     Chung “Không” m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị: 100,0m2 , đất trồng cây lâu năm: 143,2 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất ở đô thị: Lâu dài
                    Đất trồng cây lâu năm: Tạm giao
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây 3 tầng kiến trúc biệt thự
- Diện tích xây dựng: 400 m²
- Kết cấu: Khung bê tông cốt thép
- Thời điểm xây dựng: 2018
*/ Hồ sơ pháp lý: Đã đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất vào ngày 15/07/2018 tại Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Sông Mã. Tài sản được thế chấp tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 03/2018/HĐTC ngày 13/07/2018, Hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp và tài sản gắn liền với đất số 03/2021/HĐSĐBS ngày 28/06/2021 đã ký giữa giữa Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Sông Mã Sơn La với đại diện bên thế chấp Ông Nguyễn Tiến Tâm
* Giá trị khởi điểm: 3.617.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm mười bẩy triệu đồng).
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
* Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).
E. Tài sản thứ năm
Chủ tài sản: Ông Nguyễn Tiến Duy và Bà Lê Thị Thắm
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
- Tên loại tài sản: Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất. 
- Đặc điểm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 505956 cấp ngày 02/11/2015 do sở Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã cấp, số vào sổ cấp GCN: CH00344
+ Thửa đất số: 553, 585, 597
+ Tờ bản đồ số: 110
+ Địa chỉ: Bản Nà Lìu, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
+ Diện tích: 1.341,2 m2 (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm bốn mươi mốt phẩy hai mét vuông)
+ Vị trí giáp danh: Phía Đông giáp Sông Mã; Phía Tây giáp đường 115; Phía Nam giáp đất Ông Àng; Phía Bắc giáp đất Ông Toàn.
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 1.341,2 m2;     Chung “Không” m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn: 400,0m2 , đất trồng cây lâu năm: 941,2 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất ở nông thôn: Lâu dài
                    Đất trồng cây lâu năm: 31/12/2048
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp 4 lợp tôn
- Diện tích xây dựng: 80 m²
- Kết cấu: Tường gạch khung sắt lợp tôn
- Thời điểm xây dựng: 2012
*/ Hồ sơ pháp lý: Đã đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất vào ngày 20/08/2018 tại Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Sông Mã. Tài sản được thế chấp tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 05/2018/HĐTC ngày 15/08/2018, Hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp và tài sản gắn liền với đất số 05/2021/HĐSĐBS ngày 28/06/2021 đã ký giữa giữa Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Sông Mã Sơn La với đại diện bên thế chấp Ông Nguyễn Tiến Duy
* Giá trị khởi điểm: 3.025.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ không trăm hai mươi lăm triệu đồng).
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
* Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).
F. Tài sản thứ sáu
Chủ tài sản: Ông Nguyễn Tiến Duy và Bà Lê Thị Thắm
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
- Tên loại tài sản: Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất. 
- Đặc điểm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 173443 cấp ngày 31/12/2019 do sở Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã cấp, số vào sổ cấp GCN: 01157
+ Thửa đất số: 393, 394, 395
+ Tờ bản đồ số: 64
+ Địa chỉ: Bản Nà Lìu, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
+ Diện tích: 600,8 m2 (Bằng chữ: Sáu trăm phẩy tám mét vuông)
+ Vị trí giáp danh: Phía Đông giáp Sông Mã; Phía Tây giáp đường 115; Phía Nam giáp đất Ông Tuấn; Phía Bắc giáp đất Ông Tâm.
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 600,8 m2;     Chung “Không” m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn: 157,7 m2 , đất trồng cây lâu năm: 443,1 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất ở nông thôn: Lâu dài
                    Đất trồng cây lâu năm: 07/2064
+ Nguồn gốc sử dụng: Đất (ONT) 157,7 m2 công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất; Đất (CLN) 443,1 m2 công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất
* Tài sản gắn liền với đất: Không
*/ Hồ sơ pháp lý: Đã đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất vào ngày 26/07/2021 tại Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Sông Mã. Tài sản được thế chấp tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 01/2021/HĐTC ngày 22/07/2021 đã ký giữa giữa Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Sông Mã Sơn La với Bên thế chấp Ông Nguyễn Tiến Duy và Bà Lê Thị Thắm.
* Giá trị khởi điểm: 901.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm lẻ một triệu đồng).
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
* Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).
G. Tài sản thứ bẩy
Chủ tài sản: Ông Nguyễn Tiến Ninh và Bà Hoàng Thị Huệ
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
- Tên loại tài sản: Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất. 
- Đặc điểm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 173442 cấp ngày 31/12/2019 do sở Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã cấp, số vào sổ cấp GCN: 01158
+ Thửa đất số: 387, 388, 389
+ Tờ bản đồ số: 64
+ Địa chỉ: Bản Nà Lìu, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
+ Diện tích: 596,2 m2 (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi sáu phẩy hai mét vuông)
+ Vị trí giáp danh: Phía Đông giáp Sông Mã; Phía Tây giáp đường 115; Phía Nam giáp đất Ông Tâm; Phía Bắc giáp đất Ông Ninh.
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 596,2 m2;     Chung “Không” m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn: 150 m2 , đất trồng cây lâu năm: 446,2 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất ở nông thôn: Lâu dài
                    Đất trồng cây lâu năm: 07/2064
+ Nguồn gốc sử dụng: Đất (ONT) 150 m2 công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất; Đất (CLN) 446,2 m2 công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất
* Tài sản gắn liền với đất: Không
*/ Hồ sơ pháp lý: Đã đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất vào ngày 26/07/2021 tại Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Sông Mã. Tài sản được thế chấp tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 02/2021/HĐTC ngày 22/07/2021 đã ký giữa giữa Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Sông Mã Sơn La với Bên thế chấp Ông Nguyễn Tiến Ninh và Bà Hoàng Thị Huệ.
* Giá trị khởi điểm: 901.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm lẻ một triệu đồng).
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
* Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).
H. Tài sản thứ tám
Chủ tài sản: Ông Nguyễn Tiến Duy
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
- Tên loại tài sản: Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất. 
- Đặc điểm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số V 855330 cấp ngày 27/08/2003 do sở Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã cấp, số vào sổ cấp GCN: 00093
+ Thửa đất số: 126, 126a
+ Tờ bản đồ số: 2
+ Địa chỉ: TK 2 (nay là tổ dân phố 2), thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
+ Diện tích: 694 m2 (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tư mét vuông)
+ Vị trí giáp danh: Phía Đông giáp đất Ông Thắng; Phía Tây giáp đất Ông Bộ; Phía Nam giáp tim đường lô xóm; Phía Bắc giáp đất Ông Tuấn.
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 694 m2;     Chung “Không” m2
+ Mục đích sử dụng: Đất thổ cư: 150 m2, đất trồng cây lâu năm: 544 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất thổ cư: Lâu dài
                    Đất trồng cây lâu năm: 27/08/2053
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
* Tài sản gắn liền với đất: Nhà kho khung sắt, tường gạch, mái tôn
- Diện tích xây dựng: 600 m²
- Kết cấu: Tường gạch, khung sắt, mái tôn
- Thời điểm xây dựng: 2012
*/ Hồ sơ pháp lý: Đã đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất vào ngày 30/08/2021 tại Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Sông Mã. Tài sản được thế chấp tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 03/2021/HĐTC ngày 25/08/2021 đã ký giữa giữa Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Sông Mã Sơn La với Bên thế chấp Ông Nguyễn Tiến Duy và Bà Lê Thị Thắm.
* Giá trị khởi điểm: 1.532.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm ba mươi hai triệu đồng).
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
* Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:
3.1. Có cơ sở vật chất
: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
3.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
3.3. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;.... 
3.4. Thù lao, dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;
3.5. Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
3.6. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

4. Hồ sơ đăng ký:
- Bản sao y hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp;
- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá;
- Thư chào giá dịch vụ và các cam kết khác ( Nếu có);
- Phương án tổ chức đấu giá.
Lưu ý:        
+ Hồ sơ của tổ chức đấu giá được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện được niêm phong khi gửi cho Agribank Chi Nhánh thành phố Sơn La.
+ Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.
+ Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được nhận thông báo được hiểu là không được lựa chọn, Agribank không hoàn trả hồ sơ với đơn vị không được lựa chọn. 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản.
5.2 . Địa điểm nộp hồ sơ: 
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN SÔNG MÃ SƠN LA.
+ Địa chỉ trụ sở tại: Tổ dân phố 2, TT. Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
+ Điện thoại: 02123 836 233                  
+ Đầu mối liên hệ: Ông Đặng Văn Kỷ – CBTD (ĐT: 0396 678 922)
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi